dimecres, 7 de març de 2012

per una societat inclusiva

"PERQUÈ TINGUEM una societat inclusiva no n'hi ha prou amb crear convencions, compromisos de col·laboracions amb Ies per­sones amb discapacitats físiques. Fa falta avançar de manera ferma, actuar per aconseguir-ho. Malau­radament, o lluitem pels nostres drets i emprenyem a Ies adminis­tracions, o no se'ns fa cap cas". Són paraules de Joan Vila, presi­dent de Dismifìsics-Prou Barreres.
El representant del grup està molest per algunes situacions que considera injustificades malgrat tenir una solució fàcil. Posa l'exemple de la darrera rua de Carnestoltes: inclusiva el dissabte, no inclusiva el diumenge. "Oblidar és no tenir en compte, marginar a un grup de persones, excloure-les. Seguirem amb el nostre activisme, però Ia societat, i més Ies administracions, han d'assumir un major compromís d'actuació"
Dismifìsics-Prou Barreres va mantenir la reunió de seguiment periòdica en compliment de l'acord de col·laboració signat amb la Sindicatura de Greuges. Es va realitzar una anàlisi prèvia del contingut del compromis d'adhe-sió de la ciutat a la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat i els avanços en qualitat de vida que ha de generar la seva aplicació.
Prou Barreres va sol·licitar la intermediació de la Sindicatura en el problema creat últimament amb Ia qüestió de l'aparcament a l'Hospital de Terrassa que afecta a un col·lectiu important de ciutadans i ciutadanes. També transmetem el malestar per Ia paralització en els contractes de teleassistència".
La falta d'accessibilitat a molts edificis públics de Ia ciutat va ser posada de manifest una vegada mes, i es va fer especial, èmfasi sobre el cas de la Comisaria de Policia del carrer de Baldrich. L'Ajuntament fa diversos mesos va fer un escrit de queixa a esta-ments superiors i Ia Sindicatura de Greuges va tramitar Ia seva corresponent queixa",Dismifìsics reafirma que a dia d'avui no hi ha hagut resposta en cap cas, "cosa que no s'entén, te- nint en compte Ia signatura d'un conveni internacional".Un altre cas a destacar és Ia Tresoreria General de Ia Seguretat Social, "on tampoc és possible l'accés per a totes aquelles persones amb problemes de mobilitat'
Prou Barreres va exposar la seva idea que la targeta Rosa, vigent ara mateix a l'Àrea Me-tropolitana de Barcelona i altres municipis, ampliï les prestacions i els beneficis a tot Catalunya. Es tracta d'un títol personal i intransferible amb el que es pot viatjar gratuïtament o bé amb una tarifa reduïda en les línies d'autobús de TMB, els ferrocarrils de la Generalitat (dins la primera corona metropolitana), metro, el Tram baix, el Tram besos i el Funicular de Montjuïc.
ENCARA FALTA MOLT
En una reunió entre representants del grup Dismifìsics i de Via Pública i Manteniment Urbà de l'Ajuntament de Terrassa, ambdues parts van coincidit en assenya-lar que si bé la ciutat ha avançat molt en matèria d'accessibilitat en els darrers anys, encara no s'està al nivell desitjat que marca la normativa en vigor, començant per la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat del 13 de Desembre del 2006.
Es va posar sobre Ia taula Ia necessitat de fer un diagnòstic sobre tot el que resta per fer i millorar, és a dir, accessos pea-tonals, rampes, edificis públics no accessibles, centres cívics, equipaments esportius, situació de Ies parades del autobusos, senyalització d'obres i passos al-ternatius.
Dismifìsics ha recomanat Ia creació d'un protocol municipal d'actuació en matèria d'obres i infraestructures amb Ia finalitat d'aconseguir "una ciutat per tot-hom", objectiu d'altra banda del pacte de Ia Ciutat per l’Accessibilitat.
Prou Barreres també ha suggerit La creació d'una finestreta única per temes d'accessibilitat per tal que qualsevol queixa de Ies Associacions de Veïns o de qualsevol ciutadà tingui una resposta efectiva en temps i forma per part de Ia l'administració local.

La torre del palau